Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Bli familjehem

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

Information

 

Attention- Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Autism- och Aspergerförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd

Barns behov i centrum (BBIC) -  Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården.

Barnens Rätt I Samhället (BRIS) - BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.

Barnombudsmannen (BO) - Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Familjehemsbanken - En möteplats på nätet för bl.a. familjehem och handläggare. Här finns notiser från familjer som kan ta emot barn, unga och vuxna och notiser från kommuner och företag som söker efter passande familjer till de barn, unga och vuxna som behöver placeras.

Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) - FaCO är en ideell organisation som vänder sig till familjehem, jourhem och Skyddat boendeer samt andra som arbetar med barn, ungdomar och vuxna, vilka omfattas av insatser från socialtjänsten.

Familjehemmens Riksförbund (FR) - Familjehemmens Riksförbund är en politiskt och religiöst obunden förening som verkar för god familjehemsvård. FAS föreningen - Föreningen för dig som har barn med fosterskador orsakade av alkohol, vare sig du är adoptivförälder, familjehem eller biologisk förälder.

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Föräldrakraft - Tidningen för alla som är intresserade av frågor om funktionsnedsättningar. Varje nummer är välfyllt med nyheter, intervjuer och reportage.

NeuroNätet - Ett neuropsykiatriskt forum. Här finns information om ADHD/DAMP, Asperger, OCD, Touretts och mycket mera.

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) - RBU arbetar aktivt för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Rädda Barnen (RB) - Med Barnkonventionen som grund arbetar RB för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Social Vetenskap - En hemsida med lättillgänlig information om bl.a. ny forskning. Intressant sida för alla som på något sätt arbetar med socialt arbete

Tillsyn - Från och med den 1 juni 2013 inrättas en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som tar över från Socialstyrelsen ansvaret för tillsynen av verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården samt över hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning. Om man är missnöjd med socialtjänstens insatser har man rätt att framföra synpunkter och anmäla klagomål. Vart man ska vända sig beror på vad klagomålet gäller. Läs mer på IVO´s hemsida.

Stiftelsen Allmänna barnhuset - Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Detta framför allt genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera skrifter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) - SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (fd. Ungdomsstyrelsen) - En statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd.