Ett vårdföretag som skapar möjligheter

Socialtjänsten

Västergatan 16,43430, Kungsbacka

07:30 - 19:00Måndag till Fredag

0300 211 22info@silverseger.com

Information

 

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är en insats enligt Socialtjänstlagen, alternativt LVU och LSS-lagstiftning, där en minderårig eller ung vuxen placeras i en familjemiljö för att nå en förbättring i hens mående och livssituation.

Vad innebär uppdraget som familjehem?
Uppdraget innebär att intresserad familj tar ansvar för klientens boende, tak över huvudet och dagliga leverne. Detta kan handla om matlagning, tvätt, städ, fritid, umgänge, stöd i vardagen och andra saker. Uppdraget kan karaktäriseras som att ta in en ny medlem i familjen, som kan bli kvar under en lång, eller mindre lång tid.  

Vem har ansvaret för ett familjehemsuppdrag?
Ansvaret delas mellan Socialförvaltningen, som har det huvudsakliga ansvaret att besluta om placering och att följa upp placeringens fortgång genom utredning, hembesök och samtal. Verksamhetens roll är att utreda, kvalitetssäkra och agera mellanhand mellan en socialförvaltning och ett familjehem för att på så sätt stärka vården genom insatser, konsulentkompetens och stöd från verksamheten. Familjehemmet har ansvaret för klientens dagliga levnad, mat, umgänge och andra därtill hörande områden.  

Vem kan bli familjehem?
Alla vuxna individer har möjlighet att ansöka om att bli familjehem.  Verksamheten förutsätter dock att personen som ansöker är över 30 år gammal och har någon typ av erfarenhet av arbete med barn och unga. Detta kan vara genom eget föräldraskap, alternativt andra erfarenheter.

Vad är skillnaden mellan kommunalt och konsulentstött familjehem?
På ett kommunalt familjehem har familjehemmet kontakt med en s.k. familjehemssekreterare som utför samma arbete som en konsulent. Familjehemssekreteraren följer upp, kontaktar och stödjer vid behov när placeringen inte fungerar.  

Skillnaden är att familjehemsplaceringen som en familjehemssekreterare har hand om bara är en av hens ansvarsområden. En konsulent via konsulentstött familjehemsföretag är helt fokuserad på familjehemmet och placeringar, då detta är centralt för hens arbete. Många familjehem har erfarenheter som tyder på att familjehem som arbetar via konsulentstödd verksamhet erhåller mer tid, stöd och insatser.  

Kan jag som ensamstående bli familjehem?
Det är inga hinder att vara ensamstående.  

Kan vi som homosexuellt par bli familjehem?
Det är inga hinder att vara Homosexuell eller HBTQ-par - sådant är bara uppskattat.  

Hur gamla måste vi vara för att bli familjehem?
Verksamheten ser helst över 30 år gamla. Om ni är yngre och intresset finns, ring oss gärna och berätta lite mer.  

Kan jag jobba heltid och ändå bli familjehem?
Familjehemsuppdrag är inget jobb, utan ett uppdrag. Det är lika lite ett jobb på samma sätt som att uppfostra ett barn inte är ett jobb.  

Vem som helst får väl inte bli familjehem?
Verksamheten använder registerutdrag från olika myndigheter och samhällsfunktioner samt kvalificerad utredningsmetodik för att filtrera olämpliga familjehem från lämpliga.  

Vad innebär utredningen som ni gör och varför görs den?
Utredningen som vi gör görs för att säkerställa att er familj uppfyller de krav som vi ställer, samt för att få en bild av vilken typ av familj ni är och vilken typ av placeringar som skulle vara rätt för er familj. Utöver detta ställer även socialförvaltningen kravet att vi har våra familjehem utredda enligt godkänt metodik.  

Hur går ni tillväga för att utreda ett familjehem?
Vi använder oss av den av Socialstyrelsen godkända metoden BRA-FAM, som vi kombinerar med hembesök och djupintervju enligt kälvestenmetoden.  

Hur länge ”gäller” utredning när den blivit genomförd?
Vanligtvis vill man följa upp en utredning 2-4 år efter den är genomförd.  

Vi har blivit godkända vad händer nu och vad gör vi?
Efter att utredningen och därtill hörande material har godkänts kommer ni att ingå i verksamhetens bank av familjehem. Socialförvaltningar kontaktar oss dagligen med placeringsförfrågningar, och vid en matchning kommer er familj att presenteras för socialförvaltningen. Om socialförvaltningen anser att matchningen är bra kommer de att välja och placera hos er.  

 

Får vi någon utbildning och stöd som Familjehem?
Ni får kontinuerligt stöd från en konsulent som besöker, ringer och samtalar med er vid behov. Dessutom får ni varje år minst en (1) utbildningsmöjlighet inom fortbildning som ni själva väljer.  

Hur lång tid tar det att få en placering?
Det kan variera mellan 1 timme till 1 år efter avslutad och godkänt utredning.  

Vad är första stegen när vårt nya barn har flyttat in?
Verksamheten kommer att ha kontinuerlig kontakt med er gällande placeringen för att se hur den fortgår. Socialförvaltningen har oftast kontakt med er via verksamheten och konsulenten. Eventuella vård- och hjälpinsatser kommer att behöva flyttas över, och detta hjälper vi till med. Den begynnande tiden karaktäriseras av att man ordnar och flyttar över saker, att man lär känna varandra och att man känner av hur en placering fungerar.  

Har vi någon skyldighet mot dem biologiska föräldrarna?
Familjehemmet har en skyldighet att utifrån barnets bästa arbeta i möjligaste mån för att tillgodose barnets kontakt med sina biologiska föräldrar och familj, såvida inget annat sägs av socialförvaltningen, verksamheten eller barnet självt. Barnet kan välja att inte vilja ha kontakt med sin biologiska familj, och då blir detta en fråga för socialförvaltningen.  

Om vi behöver hjälp hur gör vi då och vad erbjuds?
Verksamheten sätter in den hjälp som krävs för att få placeringen att fungera så länge som kommunen accepterar de nya ramar som placeringen är under. Hjälp kan vara allt från extra konsulentbesök till en konsulent eller individ med utbildning som på heltid finns med placeringen - och allt emellan detta.  

Bekostar vi den extra hjälp som sätts in?
Verksamheten bekostar all extra hjälp som behövs för att placeringen ska fungera enligt de ramar som ansvarig myndighet önskar.  

Vad kommer vår ersättning att vara?
Ersättning utbetalas enligt SKL's normer som finns att läsa på SKL's cirkulär kring familjehemsvård. Verksamhetens vision är att betala ersättning utefter klientproblematik och dessa normer för en rättvis arvodering som följer de lagar och regler som vi arbetar under.  

Vad ska man som familjehem stå för när det gäller fickpengar och kläder?
Barn erhåller sedvanligt barnbidrag som dras från omkostnadsersättningen. I barnbidraget ingår det pengar för kläder och fickpengar. I annat fall syftar omkostnadsersättningen att ersätta familjen för de kostnader som barnet uppbringar för familjen under placeringstiden. Detta kan handla om el, värme, slitage på lägenhet/hus och andra saker. Hos många familjehem används även omkostnadsersättning för klädinköp, fickpengar, etc.  

Hur länge stannar barnet hos oss?
Det kan variera beroende på uppdrag - allt ifrån en vecka till tio år är vanligt.  

Kan man ångra sig under en pågående placering?
Familjehemmet kan närhelst säga upp en placering. Det bör dock observeras att då familjehemsuppdraget för barn är väldigt känsligt samarbetar verksamheten inte med familjehem som karaktäriseras av ett oseriöst beteende kring tagande av uppdrag och dess sporadiska uppsägning.  

Kan vi som familjehem på sikt ta över vårdnaden av barnet?
I vissa fall kan adoption av barnet ske, men detta hör till ovanligheterna. Familjehem bör inte ta placeringar för att man har ett intresse av adoption eller ta över någons vårdnad. Familjehem är en insats enligt SoL/LVU/LSS, inte en vårdnadsöverflyttning.